Thông tin chính sách thu hút đầu tư vào Nghệ An

Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, Nghệ AnChính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, Nghệ AnNghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An về việc quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, Nghệ An8/4/2024Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Nghệ An đến năm 2030Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Nghệ An đến năm 2030Các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Nghệ An đến năm 2030 trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ2/4/2024Bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An giai đoạn 2020-2024 chính thức được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021Bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An giai đoạn 2020-2024 chính thức được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021Tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnhNghệ An khóa XVII (Sáng ngày 13/12/2020)đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghịquyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông quabảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày31/12/2024.4/5/2024Chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025Chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 20258/4/2024